NATJEČAJ – siječanj 2022.

  Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanska županija

Grad Mostar

OSNOVNA ŠKOLA CIM MOSTAR

III. cimske bojne bb 88 000 Mostar

tel/fax  036 341 712                e-mail osnovna.skola.cim@gmail.com

ID broj: 4227606700007

Ur. broj: 05-30-37/22

Mostar, 14.1.2022. godine

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00,4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 111. Statuta Škole, Suglasnosti Osnovnoj školi Cim Mostar za raspisivanje natječaja od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1680/21 od 28.12.2021. godine i Dopune suglasnosti broj: 05-02-30-1680/21 od Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1680-1/21 od 5.1.2022. godine, Pravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika Osnovne škole Cim Mostar i Odluke Školskog odbora ur. broj: 05-02-29/22 od 13.1.2022. godine  Osnovna škola Cim Mostar raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

Raspisuje se natječaj za sljedeća radna mjesta:

 

  1. Na neodređeno vrijeme:    a) učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj

 

  1. Na određeno vrijeme do 30.6.2022. godine: a) učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj; b) učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (8 sati tjedno); c) učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (4 sata tjedno); d) učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno);
    e) učitelj informatike – 1 izvršitelj (2 sata tjedno); f) učitelj fizike – 1 izvršitelj (4 sata tjedno); g) učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno); h) učitelj povijesti – 1 izvršitelj (8 sati tjedno); i) učitelj zemljopisa – 1 izvršitelj (8 sati tjedno); j) spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

Kandidati pod rednim brojem  1a., 2a., 2b., 2.c.,2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h. i 2.i.  pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju ispunjavati posebne uvjete, tj. imati najmanje višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, a kandidati pod rednim brojem 2.j. trebaju imati završenu osnovnu školu.

Kandidati su dužni dostaviti obveznu dokumentaciju koja uključuje prijavu na natječaj s točno naznačenim radnim mjestom za koje se kandidat prijavljuje, životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesto pod 2.j. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, preslika osobne iskaznice te uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest (6) mjeseci.

Dodatna dokumentacija za učitelje:

  • uvjerenje o radnom iskustvu u struci (radno iskustvo  se dokazuje Uvjerenjem o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koju izdaje Zavod MIO/PIO i potvrdom odgojno – obrazovne ustanove u kojoj je stečeno radno iskustvo u struci)
  • potvrda od Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko  kandidat posjeduje)

Dodatna dokumentacija za spremačicu:

  • potvrda od Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U prijavi na natječaj obvezno navesti adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju o kojem će biti na vrijeme obaviješteni.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati  koji  budu primljeni dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Osnovna škola Cim Mostar, III. cimske bojne bb, 88000 Mostar, s naznakom “za natječaj”

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana oglašavanja.

 

 

Školski odbor Osnovne škole Cim Mostar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *